Структура за темами

 • Піготовка до ЗНО з фізики

  У цьому курсі лекцій я буду допомагати тобі опановувати таку дисципліну, як фізика.

  Основний вектор навчального матеріалу буде спрямований на  підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання, необхідного для вступу в вищі навчальні заклади не тільки фізикам, а й абітурієнтам інших напрямів

 • I. Вступ до фізики

  Це вступна частина до курсу лекцій з фізики. В цьому розділі Ви дізнаєтесь, що треба знати та чим треба володіти перед тим, як прослуховувати основні лекції.

  Сторінки: 10Файл: 1Тести: 2
 • II. Кінематика

  Починаємо вчити фізику. Перша тема: кінематика.

  В цьому розділі ми почнемо вивчати основи механіки.

  Кінематика вивчає механічний рух тіл, не розглядаючи причин, що його викликали. Опис механічного руху в кінематиці базується на з'ясуванні характеру змін із часом координат, переміщень, швидкостей.

  Сторінки: 13Файли: 2Тести: 2
 • III. Динаміка

  Друга тема: динаміка.

  В цьому розділі ми продовжуємо знайомитись з основами механіки. Динаміка досліджує рух тіл з урахуванням їх мас та сил, що на них діють.

  Основні розділи, які будуть пройдені: закони Ньютона, закони збереження в фізиці та динаміка твердих тіл, рідин та газів.

  Сторінки: 14Файли: 2Тести: 2
 • IV. Молекулярно-кінетична теорія

  Третя тема: молекулярно-кінетична теорія.

  На відміну від механіки, яка, здебільшого, вивчає рух тіл в просторі з плином часу, молекулярна фізика вивчає властивості макроскопічних тіл: агрегатні стани цих тіл та процеси переходу з одних агрегатних станів в інші. Для вирішення фізичних задач в молекулярній фізиці використовуються статистичні та термодинамічні методи. Глобально, шкільний курс молекулярної фізики поділяється на два розділи: молекулярно-кінетична теорія (в якій використовуються статистичні) та термодинаміка (в якій використовуються термодинамічні методи).

  Сторінки: 13Файли: 2Тести: 2
 • V. Термодинаміка

  Четверта тема: термодинаміка.

  Термодинаміка — розділ теоретичної фізики, що стосується законів явищ поширення та збереження тепла. Розрізняють феноменологічну та статистичну термодинаміки. Термодинаміка вивчає процеси, які відбуваються в тілах, що перебувають у тепловій рівновазі з іншими тілами. Важливою характеристикою теплової рівноваги є температура. Рівняння термодинаміки пов'язує між собою такі характеристики тіл, як тиск, об'єм та температуру з енергією.

  Сторінки: 12Файли: 2Тести: 2
 • VI. Електричні явища

  П'ята тема: електричні явища.

  В цьому розділі ми познайомимось з електричними явищами (магнітні явища будуть в наступній темі). Від поняття електричного заряду та електризації тіл ми перейдемо до електростатичних характеристик явищ та базових законів, що їх регулюють. Вивчимо поняття напруженості та потенціалу, струму та роботи електростатичного поля, конденсаторів, їх ємності та багато чого іншого.

  Основи електростатики, частина 1:

  • Електростатика, електродинаміка
  • Електричний заряд, електризація
  • Закон Кулона, напруженість поля
  • Принцип суперпозиції

  Основи електростатики, частина 2:

  • Потенціал електричного поля, напруга
  • Діелектрики, діелектрична проникність
  • Іони, поляризація, електричний диполь

  Основи електростатики, частина 3:

  • Конденсатор, енергія конденсатора
  • Ємність, Фарад
  • Паралельне та послідовне підключення

  Закони постійного струму, частина 1:

  • Електричний струм, струм провідності
  • Напрям струму, сила струму, густина струму
  • Опір, питомий опір, закон Ома

  Закони постійного струму, частина 2:

  • Потужність та робота сил електричного поля
  • ЕРС, закон Джоуля - Ленца
  • Закон Ома для повного кола, коротке замикання

  Струм в різних середовищах:

  • Електроліз, електролітична дисоціація, гальванопластика
  • Закон Фарадея, електрохімічний еквівалент речовини
  • Іонізація, електрон провідності
  • Полярне сяйво
  Сторінки: 17Файли: 2Тести: 2
 • VII. Магнітні явища

  Шоста тема - магнітні явища.

  В цій темі ми розглянемо такі поняття:

  Магнітне поле:

  • Дослід Ерстеда, магнітна індукція
  • Закон Ампера, правило лівої руки
  • Правило свердлика, потік магнітної індукції
  • Сила Лоренца, робота магнітного поля

  Електромагнітна індукція:

  • Електромагнітна індукція, індукційний струм
  • Закон електромагнітної індукції, правило Ленца
  • Правило правої руки, самоіндукція
  • Індуктивність, Генрі

  Сторінки: 13Файли: 2Тести: 2
 • VIII. Коливання та хвилі

  Сьома тема - коливання та хвилі.

  В цій темі ми розглянемо такі поняття:

  Механічні коливання:

  • Механічні коливання, вільні коливання
  • Автоколивання, вимушені коливання
  • Пружинний маятник, маятник на нитці
  • Гармонічні коливання, синусо-подібний та косинусо-подібний закони
  • Період, частота, циклічна частота
  • Амплітуда коливань, фронт хвиль, довжина та швидкість хвиль

  Електромагнітні коливання:

  • Електромагнітні коливання, ідеальний коливальний контур
  • Формула Томпсона, змінний струм
  • Індукційний та ємнісний опори, закон Ома
  • Трансформатор, коефіцієнт трансформації
  Сторінки: 13Файли: 2Тести: 2
 • IX. Оптика

  Восьма тема - оптика.

  В цій темі ми розглянемо такі поняття:

  Геометрична оптика:

  • Геометрична оптика, заломлення
  • Закони відбивання, заломлення та прямолінійного поширення світла
  • Відносний та абсолютний показники заломлення
  • Граничний кут, дисперсія світла, тонка лінза

  Взаємодія хвиль:

  • Інтерференція та дифракція хвиль
  • Принцип Гюйгенса, принцип Гюйгенса - Френеля
  • Дифракційна решітка
  • Фотометрія, світловий потік, освітленність
  Сторінки: 13Файли: 2Тести: 2
 • X. Квантова та ядерна фізика

  Остання тема: квантова та ядерна фізика.

  В цьому розділі ми закінчуємо курс підготовки до ЗНО.

  Тема велика та містить 5 теоретичних блоків:

  Основи теорії відносності:

  • Перший та другий постулати СТО
  • Швидкість світла, парадокс близнюків
  • Релятивістські перетворення

  Основи квантової фізики:

  • Квантування енергії, стала Планка, фотон
  • Зовнішній та внутрішній фотоефект
  • Рівняння Ейнштейна для фотоефекту
  • Корпускулярно - хвильовий дуалізм

  Основи атомної фізики:

  • Атомна фізика, Ангстрем
  • Моделі Томпсона та Резерфорда
  • Постулати Бора, стала Рідберга
  • Формула Бальмера, лазер

  Основи ядерної фізики:

  • Протон, нейтрон, нуклони, МеВ
  • Енергія зв'язку, дефект маси
  • Ядерна реакція, альфа та бета розпади

  Розпад ядер та радіоактивність:

  • Закон радіоактивного розпаду
  • Період напіврозпаду, стала розпаду
  • Активність, поглинута доза
  • Ядерний реактор, ядерна бомба
  Сторінки: 16Тести: 2Файли: 2