Структура за темами

 • 1. Вступ до хімії

  У першій темі ми розглянемо основні поняття в хімії та навчимося розв'язувати основні типи задач:

  • Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини — атом, молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Фізичні та хімічні явища
  • Валентність хімічного елемента
  • Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули.
  • Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість речовини. 
  • Закон Авогадро; число Авогадро; густина, молярний об’єм газу (за н.у.)
  • Масова частка елемента у сполуці. Відносна густина газів. Середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. 
  Сторінки: 9Тести: 11Файли: 2
 • 2. Хімічна реакція

  У цій темі ми поговоримо про:

  • Електронегативність хімічного елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині.
  • Хімічні реакції, схеми реакцій, хімічні рівняння. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції. Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор.
  • Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення. Окисно відновні реакції.
  • Метод електронного балансу. 
  • Розв'язування типових задач
  Сторінки: 7Тести: 6Файл: 1
 • 3. Будова атома. Періодичний закон

  У третій темі ми будемо вивчати:

  • Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні, побічні). Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні елементи, галогени.
  • Склад атома (ядро, електронна оболонка). Поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протоне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус атома (простого йона). Радіоактивності.
  • Електрон. Форми s- і р- орбіталей, розміщення орбіталей у просторі, основний і збуджений стани атома. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів, електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів. s, p, d, f елементи. Електронна формула молекули.
  • Розв'язування типових задач.
  Сторінки: 4Тести: 6Файли: 3
 • 4. Хімічний зв’язок. Суміші. Електролітична дисоціація

  В цьому розділі ми познайомимось з такими поняттями в хімії:

  • Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв’язку — кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічних ґраток.
  • Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка). Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат.
  • Масова і об’ємна (для газу) частки речовини в суміші, розрахункові задачі.
  • Електролітична дисоціація, електроліт, нелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації, йонно-молекулярне рівняння. Будова молекули води; водневий зв’язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Реакції обміну між електролітами у розчині. Електроліз. 
  Сторінки: 5Тести: 6Файл: 1
 • 5. Оксиди. Основи. Кислоти. Солі

  У п'ятій темі ми розберемо основні класи неорганічних сполук: оксиди, основи, кислоти, солі. Їх визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

  Сторінки: 5Тести: 6Файл: 1
 • 6. Метали

  У даному розділі ми поговоримо про метали:

  • Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд активності металів;
  • Явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь тощо).
  • Лужні метали. Хімічні властивості натрію, калію.назви та формули найважливіших сполук лужних; застосування сполук Натрію, Калію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив.
  • Лужноземельні метали. Хімічні властивості магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужноземельних елементів; застосування сполук Магнію, Кальцію; твердість води.
  • Алюміній. Ферум. Хімічні властивості, добування та застосування; назви та формули найважливіших сполук,застосування.
  Сторінки: 4Тести: 6Файл: 1
 • 7. Галогени. Оксиген та Сульфур

  В сьомому розділі ми вивчатимемо:

  • Загальні характеристики неметалічних елементів. Водень. Вода. Галогени. Хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії; найважливіші галузі застосування; якісна реакція
  • Оксиген. Хімічні формули кисню, озону та найважливіших сполук Оксигену. Фізичні та хімічні властивості кисню, озону. Способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню, озону.
  • Сульфур. Хімічні формули сірки та найважливіших сполук Сульфуру.Фізичні та хімічні властивості сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; найважливіші галузі застосування сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.
  Сторінки: 4Тести: 6Файл: 1
 • 8. Нітроген. Фосфор. Карбон. Силіцій

  В цьому розділі ми будемо вивчати наступне:

  • Нітроген. Хімічні формули найважливіших сполук; фізичні та хімічні властивості. Амоніак, солі амонію: фізичні та хімічні властивості, способи добування. Якісні реакції для виявлення йонів амонію. Нітратна кислота та її солі. Фізичні та хімічні властивості нітратної кислоти, нітратів.
  • Фосфор. Хімічні формули, фізичні та хімічні властивості. Способи добування та застосування. Якісні реакції для виявлення ортофосфат-іонів.
  • Карбон. Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону; фізичні та хімічні властивості, способи добування оксидів; найважливіші галузі застосування. Якісні реакції для виявлення карбонат-іонів.
  • Силіцій. Фізичні та хімічні властивості. Найважливіші сполуки та їх застосування. Якісні реакції для виявлення силікат-іонів.
  Тести: 6
 • 9. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні

  У дев'ятому розділі ми розглянемо:

  • Вступ до органічної хімії. Найважливіші елементи-органогени. Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний зв’язки. Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; sp3, sp2, sp-гібридизації. Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю характеристичних (функціональних) груп.
  • Явище гомології, ізомерії, їх характеристика
  • Алкани. Алкени. Алкіни. Ароматичні вуглеводні. Загальна формула, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування, застосування. Переробка нафти.

   

 • 10. Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти

  В даному розділі ми будемо вивчати:

  • Спирти. Характеристична (функціональна) группа спиртів. Класифікація спиртів. Загальна формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та застосування. Етиленгліколь та гліцерол як представники багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти. Фенол. Будова молекули фенолу, характеристична (функціональна) група в ній; властивості, добування, застосування; якісні реакції на фенол.
  • Альдегіди. Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, характеристична (функціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування; якісні реакції на альдегідну группу.
  • Карбонові кислоти. Характеристична (функціональна) группа карбонових кислот. Класифікація карбонових кислот. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування. 
 • 11. Жири. Вуглеводи. Аміни та Амінокислоти

  В останньому розділі ми поговоримо про:

  • Естери. Жири. Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування. Жири - естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.Загальна характеристика нітрогеновмісних органічних сполук.
  • Аміни. Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування. Анілін, реакція Зініна. Поняття про нітросполуки. Амінокислоти. Склад і будова молекул, номенклатура, фізичні та хімічні властивості амінокислот, поліпептиди, добування, застосування. Поняття про амфотерність біполярний йон; ди-, три-, пептидний зв’язок (пептидна група). Білки. Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.
  • Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімерізації. Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.